header-afb1.jpg

Ongecategoriseerd

De afgelopen maanden is de Burgerpeiling Waar staat je gemeente uitgezet onder de panels van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Rijssen-Holten. De Burgerpeiling is een landelijke vragenlijst met vier maatschappelijke thema’s: 'Woon- & leefomgeving', 'Relatie inwoner-gemeente', 'Gemeentelijke dienstverlening' en 'Welzijn en zorg'. De resultaten op deze thema’s kunnen in verband worden gebracht met achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een laag inkomen zich vaker dan hogere inkomens door hun lichamelijke en geestelijke gezondheid belemmerd voelen om in de samenleving mee te doen. Door het uitzetten van de Burgerpeiling in meerdere gemeenten is het mogelijk de resultaten onderling te vergelijken. Er ontstaat ook voldoende volume om de samenhang tussen thema’s te onderzoeken. Een interessant voorbeeld van de gevonden samenhang: Mensen die vrijwilligerswerk verrichten hebben meer vertrouwen in het gemeentebestuur dan mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten.

Samenvatting van de resultaten:

Gemeente Almelo

Gemeente Enschede

Gemeente Hengelo

Op de site van Waar staat je gemeente kunnen gemeenten onderling vergeleken worden.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Nikki van Bart
Per half april ben ik gestart als junior onderzoeker bij Kennispunt Twente. Daarvoor heb ik ruim 1,5 jaar als trainee gewerkt bij de gemeente Rijssen-Holten en de gemeente Almelo. Bij de gemeente Rijssen-Holten heb ik me bezig gehouden met wijkgericht werken, overheidsparticipatie, (maatwerk)vervoer en uitvoeringsprogramma’s voor de WMO, jeugd en publieke gezondheid. In Almelo heb ik gewerkt aan het proces van herinrichten van de subsidies binnen het sociaal domein. Tijdens mijn studie communicatiewetenschappen (en extra vakken instructie, leren en ontwikkelinspsychologie) aan de UT heb ik 3 jaar lang met veel plezier werkcolleges en practica statistiek gegeven aan studenten. Binnen Kennispunt Twente kan ik al mijn passies kwijt; statistiek en communicatie.
 
 Feiko   Feiko de Grip
Mijn naam is Feiko de Grip en ik ben op 22 mei begonnen als junior onderzoeker bij Kennispunt Twente. Ik heb de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen gedaan, met als afstudeerrichtingen sociale geografie en sociologie. Daarna heb ik een Master Urban Sociology behaald. Tijdens mijn afstudeeronderzoeken heb ik in de keuken gekeken bij de gemeentelijke onderzoeksdiensten van Maastricht (Bachelor) en Amsterdam (Master). De ontwikkeling en beïnvloeding van sociale samenhang in stadsbuurten waren de rode lijn in beide onderzoeken. Zowel mijn Bachelor als Master volgde ik aan de Universiteit van Amsterdam. Na mijn studie heb ik gewerkt als begeleider van internationale studenten in het proces van aankomst, verblijf en studie in Amsterdam. Nu dus een nieuw avontuur, onderzoek in Twente. Tot zover bevalt het erg goed!

 

 

 

De monitoren die Kennispunt Twente maakt voor de binnensteden van Enschede, Hengelo en Almelo krijgen een nieuw jasje. Voor deze drie steden worden online dashboards ontwikkeld die alle binnenstadsindicatoren bevatten.

Het dashboard voor de Almelose binnenstad is reeds gepubliceerd. Indicatoren als het aantal week- en dagbezoekers, het aantal werkzame personen en het winkelvloeroppervlak geven een beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. Voorheen werd de actuele stand van deze indicatoren jaarlijks in rapportvorm gepubliceerd. Het voordeel van de online dashboards is dat deze doorlopend geactualiseerd kunnen worden en dus altijd de meest actuele data bevatten. Daarnaast kunnen belangstellenden de getoonde informatie afstemmen op hun eigen interesse, zo kan men zelf selecteren voor welke gebieden, sectoren of tijdsperiodes de indicatoren getoond worden. De dashboards maken de binnenstadsmonitor dus toegankelijker, actueler en afstembaar op de eigen interesses.

Het dashboard over de Almelose binnenstad vindt u hier. De dashboards van Enschede en Hengelo verschijnen dit najaar.

De binnenstadsmonitor Enschede 2016 en Hengelo 2016 staan hieronder.

 

 

Kennispunt Twente Kennispunt Twente

Nieuwsbrief Kennispunt Twente

juli 2017

Op naar de zomervakantie

Nu de zomerborrels goeddeels voorbij zijn en de eindspurt is ingezet op weg naar de vakantie, is het hoog tijd voor onze nieuwsbrief. We stellen jullie graag op de hoogte van onze bezigheden ....

Lees meer

Geluidshinder zichtbaar gemaakt

Voor drie Twentse gemeenten wordt onder burgers de hinder van omgevingslawaai geïnventariseerd in het kader van het landelijk 'Actieplan geluid 2018–2023'. Voor de gemeente Almelo is het onderzoek afgerond ....

Lees meer

Relatie regio en universiteit

Kennispunt Twente participeert in het door het gerenommeerde Marie Sklodowska-Curie programma gesubsidieerde project RUNIN. In dit Europees netwerk werken zeven universiteiten en regionale overheden uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal samen ....

Lees meer

Dashboards binnenstadsmonitor

De binnenstadsmonitoren die Kennispunt Twente maakt voor de binnensteden van Enschede, Hengelo en Almelo krijgen een nieuw jasje. Er zijn online dashboards ....

Lees meer

Even voorstellen: Nikki en Feiko

Recentelijk zijn twee junior onderzoekers in dienst getreden bij Kennispunt Twente. Zij stellen zich graag aan u voor .....

Lees meer

Waar staat je gemeente

De afgelopen maanden is de Burgerpeiling 'Waar staat je gemeente' uitgezet onder de panels van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Rijssen-Holten. De Burgerpeiling is ....

Lees meer

Kennispunt Twente wenst u
een prettige zomervakantie!

Projecten

Afgeronde projecten

 • AlmeloPanel: Omgevingslawaai
 • Binnenstadsmonitors Almelo, Hengelo en Enschede
 • Evaluatie Bureau Hengelo
 • AlmeloPanel: Omgekeerd afval inzamelen
 • Evaluatie Mbo Social Work Hengelo
 • Evaluatie Wijkteams Enschede
 • Waarstaatjegemeente voor de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede en Rijssen-Holten
 

Lopende en geplande onderzoeken

 • Omgekeerd afval inzamelen (Almelo)
 • Enschede/HengeloPanel: Omgevingslawaai
 • Evaluatie proef omgevingsvisie (Hengelo)
 • Doorontwikkeling indicatoren gemeentebegroting (Hengelo)
 • Evaluatie inzet praktijkondersteuners Jeugd op huisartspraktijken in Hengelo en Enschede
 • Twentse Arbeidsmarktmonitor
 • Monitoring Agenda voor Twente (Regio Twente)
 • Samen naar een werkende toekomst
 • Evaluatie Gemeenschappelijke regeling (Regio Twente)
 • Modelling Jeugdhulp- en Wmo-gegevens in de Twentse Monitor Sociaal Domein (OZJT / Samen14)
 • Ontwikkeling IKC-monitor (Almelo)
 • Patronen in de ontwikkeling van kinderen als voorspellers van Jeugdhulp
 • Twente Index
 • Modelling Onderwijs- en Jeugdhulpgegevens in de Twentse Monitor Sociaal Domein (OZJT / Samen14)
 • (maatwerk)vervoer (Rijssen-Holten)
 • Programma mobiliteit (Hengelo)
 

Kennispunt Twente participeert in het door het gerenommeerde Marie Sklodowska-Curie programma gesubsidieerde project RUNIN. In dit Europees netwerk werken zeven universiteiten en regionale overheden uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal samen om de relatie tussen universiteit en het regionale bedrijfsleven en de regionale overheden te duiden. In totaal zijn veertien PhD studenten en evenveel hoogleraren en andere begeleiders aan dit project verbonden. In Twente zijn twee promovendi werkzaam. Vanuit de universiteit kijkt Sofya Kopelyan naar de relatie tussen de universiteit en regio. Vanuit Kennispunt Twente zijn Lisa Nieth als PhD student en Edwin van de Wiel en Inge Bakker als begeleiders betrokken.

De komende jaren onderzoekt Lisa de relatie tussen de regionale en lokale overheden met de universiteit Twente. Zij focust zich op verschillende (samenwerkings)vraagstukken die regionale partners tegen kunnen komen en confronteert deze met het bestaande beleid om hieruit beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren. Door Twente te vergelijken met een regio in het Verenigd Koninkrijk (Lincolnshire) en een regio in Portugal (Aveiro), hoopt Lisa verfrissende inzichten te krijgen over hoe de regio Twente en de universiteit meer rendement uit hun wederkerige relatie kunnen halen.

Kennisuitwisseling en leren van andere regio's zijn belangrijke kenmerken van het RUNIN-project. De veertien promovendi komen twee keer per jaar bij elkaar. Onlangs hadden ze een werkbijeenkomst in Denemarken. In het voorjaar 2018 komen de PhD's uit de zes andere landen naar Enschede.

Meer informatie over RUNIN en het netwerk is te vinden op de RUNIN website.

Dit jaar is, voor het vierde jaar op rij, het project ‘Buurtsignalering Hengelo’ opgeleverd. Doel van het buurtsignaleringssysteem is: “Het vroegtijdig signaleren van (potentiele) (negatieve) ontwikkelingen op subbuurtniveau”. Het wordt door de woningbouwcoöperatie Welbions, de Politie Hengelo en de gemeente Hengelo gebruikt, om opgavegericht te kunnen werken.

Voor dit project is heel Hengelo ingedeeld in 233 subbuurten met gemiddeld 158 woningen en 342 inwoners. Aan iedere subbuurt wordt een ‘Vitaliteitsscore’ toegekend. Dat is een samengestelde score bestaande uit 14 onderliggende indicatoren. Door een 1-januari-stand én een meerjarige ontwikkeling per subbuurt te combineren, is een krachtig signaleringssysteem ontstaan. Signalen worden getoetst (én herkend) door ‘het veld’. Een gebruikte metafoor voor het systeem is een rookmelder.

Kennispunt Twente bestaat nu drie jaar. Afgelopen zomer is Kennispunt, de regionale bundeling van onderzoek en statistiek, geëvalueerd met positief resultaat (zie rapportage). De gestelde doelen zijn in belangrijke mate gerealiseerd. Niet alleen onze klanten, maar ook betrokken bestuurders, managers en kennispartners oordelen positief over ons werk. De deelnemende gemeenten en Regio Twente hebben dan ook besloten de komende vier jaar verder te gaan en Kennispunt Twente door te ontwikkelen tot het onderzoeksbureau voor de gemeenten in Twente. De focus ligt daarbij op regionale opschaling van vraagstukken.

Hoog tijd voor een nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte brengen van onze activiteiten. December is traditioneel de maand waarin de Twente Index wordt gepresenteerd, de sociaal economische barometer van Twente. Hoewel we de website www.twenteindex.nl gedurende het hele jaar actualiseren, is het altijd bijzonder om tijdens een lunchprogramma van de Industriële Kring Twente (IKT) met ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek gezamenlijk stil te staan bij de economische situatie in Twente. Tijdens de bijeenkomst werd het belang van goede dataverzameling weer onderstreept om de ontwikkelingen in de regio te kunnen volgen.

Dat is een van onze hoofdtaken; informatie van en voor de gemeenten en de regio verzamelen, van duiding voorzien en ontsluiten, op de verschillende domeinen die voor gemeenten van belang zijn. De beschikbare hoeveelheid data groeit exponentieel en met nieuwe onderzoekstechnieken is er veel mogelijk. De overheid kan steeds beter echt informatie-gestuurd gaan werken.

15 december was een tweede grote gebeurtenis: van de Regionale Monitor Sociaal Domein is de monitor Jeugdhulp live gegaan! In deze monitor, uniek in Nederland, hebben we in opdracht van OZJT/ Samen14 gegevens over Jeugdhulp uit de 14 Twentse gemeenten in dashboards gevat.

Naast data ontsluiten, voeren we natuurlijk veel verschillende soorten onderzoek uit, bijvoorbeeld naar wijkteams en de inzet praktijkondersteuners bij huisartsen in het sociaal domein, naar de ontwikkelingen in de binnensteden en economische zelfredzaamheid bij jongeren in het economisch domein. Een belangrijk instrument hiervoor zijn de burgerpanels die we inmiddels voor vijf Twentse gemeenten beheren. Hiermee kunnen burgers over grote en kleine onderwerpen participeren in beleidsvorming en –evaluatie. In januari wordt de Waar Staat Je Gemeente enquête weer afgenomen, waarmee de gemeenten ook landelijk gebenchmarked worden. Kennispunt gaat weer verdiepende analyses doen om meer inzicht te bieden in de achtergronden van deze indicatoren.