header-afb3.jpg

Ongecategoriseerd

Op deze pagina tref u onze privacyverklaringen aan van de verschillende soorten projecten en panels. Klik op het plaatje of de nevenstaande link voor de betreffende privacyverklaring.

 

              
 panellogo almelo   InwonerPanel Almelo
 panellogo borne   InwonerPanel Borne
 panellogo enschede   InwonerPanel Enschede
 panellogo hengelo   InwonerPanel Hengelo
 panellogo rijssenholten   InwonerPanel Rijssen-Holten

 

 

 

 

Kennispunt Twente Kennispunt Twente

Symposium
'Big data in de binnenstad'

25 januari 2018


Op 25 januari 2018 organiseerde Kennispunt Twente het drukbezochte symposium 'Big data in de binnenstad'. Hieronder treft u de presentaties van de sprekers aan. Klik op de titel van de presentatie om deze te downloaden.

Binnenstadsmonitoring, van jaarlijks rapport naar actueel dashboard

Arthur Scholte, Kennispunt Twente

 

Druktebeelden van de binnenstad met Wi-Fi-sensoren

Rixt de Jong, Bureau RMC

 

Herkomst en omvang van bezoek op basis van mobiele telefoondata

Paul Kremer & Jens van Langen, Mezuro

 

Wat wordt hot in de binnenstad? (niet als download beschikbaar)

Martijn Huve & Mehmet Ergun, Trendata

 

Relevante en realistische data voor binnenstadsbeleidsvragen

Edwin van de Wiel, Kennispunt Twente

 

 

 

 

 

Kennispunt Twente Kennispunt Twente

Nieuwsbrief Kennispunt Twente

Januari 2018

Na een korte periode van bezinning rond de kerstboom zijn we weer fris aan de slag. We timmeren goed aan de weg en brengen u graag weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In het overzicht hiernaast ziet u een greep uit de werkzaamheden van afgelopen jaar. Een aantal activiteiten wordt in deze nieuwsbrief uitgelicht.
We hopen op een mooi jaar samen met u!

Vooruitblik 2018

Ook in 2018 gaan we toegewijd en ondernemend door met het versterken van de kennispositie van Twentse gemeenten en Regio Twente. We richten ons daarbij sterk op verbinding: We creëren inhoudelijke verbindingen en voordeel op de terreinen die voor de gemeenten en Regio Twente relevant zijn. Daarnaast werken we veel samen met andere kennisinstellingen zoals de UT, Saxion en het ROC. We zoeken daarbij de kracht van co-creatie.

Lees meer

Twentse Monitor Sociaal Domein: actuele inzichten in Jeugdhulp en Wmo

In opdracht van OZJT/Samen14 ontwikkelt Kennispunt Twente de Twentse Monitor Sociaal Domein (TMSD). Ieder kwartaal leveren de 14 Twentse gemeenten hiervoor informatie aan over indicaties en declaraties Jeugdhulp en Wmo. Vlak voor het kerstreces is de nieuwste versie opgeleverd. In deze nieuwste versie zijn de gegevens tot en met het derde kwartaal van 2017 verwerkt. De TMSD bevat informatie over de inzet van Wmo- en Jeugdhulp op gemeenteniveau.

Lees meer

Hightech techniekregio Twente

Twente is een echte hightech techniekregio en ontwikkelt zich qua werkgelegenheid beter dan landelijk. Ook in het onderwijs wordt goed gescoord. Het aantal leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs met een technisch profiel of technische studie ligt hoger dan landelijk. Dit blijkt uit de techniekpactmonitor Twente en de Twente index die onlangs zijn gepresenteerd.

Lees meer

Vertrouwen in het gemeentebestuur

Waar hangt het oordeel van inwoners over het gemeentebestuur mee samen, naar deze vraag is onderzoek gedaan. De oordelen van inwoners zijn in vier kwaliteitsaspecten verdeeld. Van deze vier aspecten hebben de responsiviteit en de kwaliteit van de leefomgeving een aanzienlijke invloed op het vertrouwen.

Lees meer

Klant aan het woord

In deze nieuwe rubriek bijt Arnold van Loon het spits af. Als adviseur specialistische milieutaken bij gemeente Hengelo was Arnold in 2017 opdrachtgever voor het belevingsonderzoek naar geluid- en trillinghinder. Kennispunt Twente heeft dit onderzoek gelijktijdig ook voor gemeente Enschede en Almelo uitgevoerd. In deze nieuwsbrief blikt Arnold kort terug op een recente analyse.

Lees meer

Omgaan met culturele verschillen

Op 22 februari 2018 organiseert Trendbureau Overijssel en Kennispunt Twente, wederom een Twentse Editie van de lezingenreeks de Wijzen in het Oosten over omgaan met etnische en culturele verschillen.

Lees meer

 

In deze nieuwe rubriek bijt Arnold van Loon het spits af. Als adviseur specialistische milieutaken bij gemeente Hengelo was Arnold in 2017 opdrachtgever voor het belevingsonderzoek naar geluid- en trillinghinder. Kennispunt Twente heeft dit onderzoek gelijktijdig ook voor gemeente Enschede en Almelo uitgevoerd. In deze nieuwsbrief blikt Arnold kort terug op een recente analyse.

“Voor het ‘Actieplan Geluid’ was er opnieuw een analyse nodig van verschillende hinderaspecten in onze gemeente. In 2012 was er al eens een analyse uitgevoerd door collega Arthur Scholte (destijds had de gemeente Hengelo ‘Onderzoek en Statistiek’ nog in eigen huis). Deze nieuwe analyse werd wederom uitgevoerd door Arthur Scholte, maar nu vanuit Kennispunt Twente.

In het onderzoek hebben we gekeken of onze berekeningen van zogenoemde hotspots overeen komen met de bevindingen van de inwoners. Zo zien we wat de locaties met een hoge geluidbelasting zijn. De antwoorden van het inwonerpanel geven vervolgens weer wat hun ervaringen zijn. De conclusie is dat er een aardige match is.

Dit keer was extra zorgvuldigheid geboden door privacy-regels, omdat we het uitzetten van de vragen naar het inwonerpanel en het analyseren van de antwoorden hebben ondergebracht bij een externe onafhankelijke partij, namelijk Kennispunt Twente. Met hulp van onze afdeling GEO, voor het naleven van de privacy regels, kon de analyse door Kennispunt Twente worden uitgevoerd.”

arnoldvanloon

Waar hangt het oordeel van inwoners over het gemeentebestuur mee samen, naar deze vraag is onderzoek gedaan. Aanleiding is de verandering in wetgeving en daarbij behorende nieuwe opgaven en bezuinigingen. Uitvoering van de taken bij deze wetten vraagt om een krachtig bestuur dat hierbij politieke steun krijgt. Met behulp van een analyse zijn de oordelen van inwoners in vier kwaliteitsaspecten verdeeld. De mate van invloed van vier kwaliteitsaspecten op het vertrouwen in het gemeentebestuur is vervolgens onderzocht. Van de vier aspecten hebben de responsiviteit en de kwaliteit van de leefomgeving een aanzienlijke invloed op het vertrouwen.

Vertrouwen in het gemeentebestuur

De lokale politiek heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met nieuwe wetgeving. Denk hierbij aan de nieuwe Wmo, de Jeugdwet, Passend onderwijs en de Participatiewet. Uitvoering van de taken bij deze wetten vraagt om een krachtig bestuur dat hierbij politieke steun krijgt. De nieuwe opgaven en bijbehorende bezuinigingen brengen onzekerheden voor inwoners met zich mee . Er wordt ook meer een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van inwoners. Deze ontwikkelingen kunnen het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur beïnvloeden.

In navolging van Marcel Boogers hebben we onderzocht waar het oordeel van inwoners over het gemeentebestuur mee samenhangt. (Boogers, M.J.G.J.A., Hoe beoordelen inwoners hun gemeentebestuur en waar hangt dat oordeel van af? In: Bestuurswetenschappen, nr. 4, 2013.) Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’.

Kwaliteitsaspecten gemeentebestuur

Met behulp van een analyse hebben we de oordelen van inwoners in vier aspecten kunnen groeperen. Het zijn vier aspecten van de kwaliteit van het gemeentebestuur.

 1. Responsiviteit: het gaat om de mate waarin het gemeentebestuur luistert naar de mening van inwoners, hen in staat stelt opvattingen, ideeën en initiatieven te ontwikkelen, maar ook of de gemeente zich flexibel opstelt en doet wat ze zegt. Ook het toezicht en naleving van regels is een onderwerp.
 2. Buurtgerichtheid: dit aspect richt zich op de aandacht die de gemeente, maar ook inwoners hebben voor de leefbaarheid en veiligheid. Het komt voor een deel overeen met het aspect responsiviteit, maar onderscheidt zich door de aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en het stimuleren en ondersteunen van inwoners. Onderwerpen die onder dit aspect vallen zijn de mate waarin de gemeente inwoners betrekt, een beroep op hen doet en hen ondersteunt bij buurtinitiatieven.
 3. Kwaliteit leefomgeving: hierbij gaat het om het onderhoud van groen en wegen en paden, om een buurt die schoon en heel is. Ook de waardering voor de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving maakt hier onderdeel van uit.
 4. Kwaliteit voorzieningenniveau: het gaat om de vraag of het gemeentebestuur het algemene voorzieningenniveau weet te handhaven of te versterken. De waardering is gevraagd naar de nabijheid van voldoende winkels en basisonderwijs, het aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen en speel- en sportvoorzieningen.

Naar een responsief gemeentebestuur

Vervolgens is de mate van invloed van de vier kwaliteitsaspecten op het vertrouwen in het gemeentebestuur onderzocht. Van de vier aspecten hebben de responsiviteit en de kwaliteit van de leefomgeving een aanzienlijke invloed op het vertrouwen. Veranderingen in het vertrouwen door buurtgerichtheid en de kwaliteit van het voorzieningenniveau berusten op toeval.

Het verhogen van de responsiviteit heeft een positieve invloed op het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur. Een responsief gemeentebestuur luistert naar haar inwoners, doet wat ze zegt en stelt zich flexibel op. De aanpak van de kwaliteit van de leefomgeving heeft ook invloed op het vertrouwen, maar in mindere mate. De winst in het vertrouwen is dus te halen door de responsiviteit te verhogen, meer dan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Over de kwaliteit van de leefomgeving zijn inwoners namelijk meer tevreden dan over de responsiviteit.

In opdracht van OZJT/Samen14 ontwikkelt het Kennispunt Twente de Twentse Monitor Sociaal Domein. Ieder kwartaal leveren de 14 Twentse gemeenten hiervoor informatie aan over indicaties en declaraties Jeugdhulp en Wmo. Vlak voor het kerstreces is de nieuwste versie van de Twentse Monitor Sociaal Domein (TMSD) opgeleverd. In deze nieuwste versie zijn de gegevens tot en met het derde kwartaal van 2017 verwerkt.

De TMSD bevat informatie over de inzet van Wmo- en Jeugdhulp op gemeenteniveau. De TMSD is te vinden op www.twentsemonitorsociaaldomein.nl. Gemeenten hebben – naast deze openbare versie – de beschikking over een versie waar zij eigen (management)informatie kunnen inzien.

Afgelopen zomer hebben wij de inhoud van de TMSD doorontwikkeld en is de weergave verbeterd. Tijdens de Samen14Dag in december heeft Kennispunt Twente reflectiekamers georganiseerd, waar door de gebruikers aangedragen onderwerpen verder worden uitgediept. Hier is bijvoorbeeld gesproken over het (zorg)pad dat jongeren doorlopen voor of na een crisissituatie. Een andere reflectiekamer ging over de verschillende accenten die gemeenten leggen in de organisatie van de toegang tot hulp en ondersteuning. Verder is een verdiepende analyse gemaakt van de indicaties voor persoonlijke begeleiding en dagbesteding (‘Ondersteuning Maatschappelijke Deelname’ en ‘Ondersteuning Zelfstandig Leven’): welke ontwikkelingen zien we in deze, voor gemeenten nieuwe, ondersteuningsvormen sinds 2015.

Begin januari leveren gemeenten de gegevens aan over heel 2017, waarna Kennispunt Twente deze verwerkt in de volgende versie van de TMSD. De planning is dat die in februari wordt opgeleverd.

Ook in 2018 gaan we toegewijd en ondernemend door met het versterken van de kennispositie van Twentse gemeenten en Regio Twente. We richten ons daarbij sterk op verbinding: We creëren inhoudelijke verbindingen en voordeel op de terreinen die voor de gemeenten en Regio Twente relevant zijn. Daarnaast werken we veel samen met andere kennisinstellingen zoals de UT, Saxion en het ROC. We zoeken daarbij de kracht van co-creatie. Met een goede beschikbaarheid en verspreiding van kennis en informatie willen we toegankelijk zijn en blijven voor onze partners.

We bouwen steeds meer kennis op en borgen deze. Zo ontstaan er steeds meer mogelijkheden om verbindingen te leggen, trends te ontdekken en voorspellingen te doen. Ons datamanagement wordt dit jaar sterk verbeterd. Het gebruik van data, ook voor nieuwe toepassingen, wordt geoptimaliseerd. Dit levert effectiviteit en een hogere kwaliteit op. Ook geeft het meer zicht op verbanden om verdiepende vraagstukken creatief op te kunnen lossen.

We denken dat het slimmer gebruik maken van data en technologie mooie kansen biedt voor de gemeenten en de regio. Op een innovatieve manier maatschappelijke opgaven effectiever aan te pakken. Concrete resultaten kunnen laten zien is dan van groot belang. Dat kunnen we nu nog beter. We zijn blij per 2 januari samen met gemeente Enschede een extra data scientist aangesteld te hebben. Hierdoor wordt het data gedreven werk handen en voeten gegeven . Voor Enschede maar daarnaast ook voor de hele regio.

 

 

 

 

Kennispunt Twente Kennispunt Twente

Nieuwsbrief Kennispunt Twente

juli 2017

Op naar de zomervakantie

Nu de zomerborrels goeddeels voorbij zijn en de eindspurt is ingezet op weg naar de vakantie, is het hoog tijd voor onze nieuwsbrief. We stellen jullie graag op de hoogte van onze bezigheden ....

Lees meer

Geluidshinder zichtbaar gemaakt

Voor drie Twentse gemeenten wordt onder burgers de hinder van omgevingslawaai geïnventariseerd in het kader van het landelijk 'Actieplan geluid 2018–2023'. Voor de gemeente Almelo is het onderzoek afgerond ....

Lees meer

Relatie regio en universiteit

Kennispunt Twente participeert in het door het gerenommeerde Marie Sklodowska-Curie programma gesubsidieerde project RUNIN. In dit Europees netwerk werken zeven universiteiten en regionale overheden uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal samen ....

Lees meer

Dashboards binnenstadsmonitor

De binnenstadsmonitoren die Kennispunt Twente maakt voor de binnensteden van Enschede, Hengelo en Almelo krijgen een nieuw jasje. Er zijn online dashboards ....

Lees meer

Even voorstellen: Nikki en Feiko

Recentelijk zijn twee junior onderzoekers in dienst getreden bij Kennispunt Twente. Zij stellen zich graag aan u voor .....

Lees meer

Waar staat je gemeente

De afgelopen maanden is de Burgerpeiling 'Waar staat je gemeente' uitgezet onder de panels van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Rijssen-Holten. De Burgerpeiling is ....

Lees meer

Kennispunt Twente wenst u
een prettige zomervakantie!

Projecten

Afgeronde projecten

 • AlmeloPanel: Omgevingslawaai
 • Binnenstadsmonitors Almelo, Hengelo en Enschede
 • Evaluatie Bureau Hengelo
 • AlmeloPanel: Omgekeerd afval inzamelen
 • Evaluatie Mbo Social Work Hengelo
 • Evaluatie Wijkteams Enschede
 • Waarstaatjegemeente voor de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede en Rijssen-Holten
 

Lopende en geplande onderzoeken

 • Omgekeerd afval inzamelen (Almelo)
 • Enschede/HengeloPanel: Omgevingslawaai
 • Evaluatie proef omgevingsvisie (Hengelo)
 • Doorontwikkeling indicatoren gemeentebegroting (Hengelo)
 • Evaluatie inzet praktijkondersteuners Jeugd op huisartspraktijken in Hengelo en Enschede
 • Twentse Arbeidsmarktmonitor
 • Monitoring Agenda voor Twente (Regio Twente)
 • Samen naar een werkende toekomst
 • Evaluatie Gemeenschappelijke regeling (Regio Twente)
 • Modelling Jeugdhulp- en Wmo-gegevens in de Twentse Monitor Sociaal Domein (OZJT / Samen14)
 • Ontwikkeling IKC-monitor (Almelo)
 • Patronen in de ontwikkeling van kinderen als voorspellers van Jeugdhulp
 • Twente Index
 • Modelling Onderwijs- en Jeugdhulpgegevens in de Twentse Monitor Sociaal Domein (OZJT / Samen14)
 • (maatwerk)vervoer (Rijssen-Holten)
 • Programma mobiliteit (Hengelo)
 

De afgelopen maanden is de Burgerpeiling Waar staat je gemeente uitgezet onder de panels van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo en Rijssen-Holten. De Burgerpeiling is een landelijke vragenlijst met vier maatschappelijke thema’s: 'Woon- & leefomgeving', 'Relatie inwoner-gemeente', 'Gemeentelijke dienstverlening' en 'Welzijn en zorg'. De resultaten op deze thema’s kunnen in verband worden gebracht met achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een laag inkomen zich vaker dan hogere inkomens door hun lichamelijke en geestelijke gezondheid belemmerd voelen om in de samenleving mee te doen. Door het uitzetten van de Burgerpeiling in meerdere gemeenten is het mogelijk de resultaten onderling te vergelijken. Er ontstaat ook voldoende volume om de samenhang tussen thema’s te onderzoeken. Een interessant voorbeeld van de gevonden samenhang: Mensen die vrijwilligerswerk verrichten hebben meer vertrouwen in het gemeentebestuur dan mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten.

Samenvatting van de resultaten:

Gemeente Almelo

Gemeente Enschede

Gemeente Hengelo

Op de site van Waar staat je gemeente kunnen gemeenten onderling vergeleken worden.

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Nikki van Bart
Per half april ben ik gestart als junior onderzoeker bij Kennispunt Twente. Daarvoor heb ik ruim 1,5 jaar als trainee gewerkt bij de gemeente Rijssen-Holten en de gemeente Almelo. Bij de gemeente Rijssen-Holten heb ik me bezig gehouden met wijkgericht werken, overheidsparticipatie, (maatwerk)vervoer en uitvoeringsprogramma’s voor de WMO, jeugd en publieke gezondheid. In Almelo heb ik gewerkt aan het proces van herinrichten van de subsidies binnen het sociaal domein. Tijdens mijn studie communicatiewetenschappen (en extra vakken instructie, leren en ontwikkelinspsychologie) aan de UT heb ik 3 jaar lang met veel plezier werkcolleges en practica statistiek gegeven aan studenten. Binnen Kennispunt Twente kan ik al mijn passies kwijt; statistiek en communicatie.
 
 Feiko   Feiko de Grip
Mijn naam is Feiko de Grip en ik ben op 22 mei begonnen als junior onderzoeker bij Kennispunt Twente. Ik heb de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen gedaan, met als afstudeerrichtingen sociale geografie en sociologie. Daarna heb ik een Master Urban Sociology behaald. Tijdens mijn afstudeeronderzoeken heb ik in de keuken gekeken bij de gemeentelijke onderzoeksdiensten van Maastricht (Bachelor) en Amsterdam (Master). De ontwikkeling en beïnvloeding van sociale samenhang in stadsbuurten waren de rode lijn in beide onderzoeken. Zowel mijn Bachelor als Master volgde ik aan de Universiteit van Amsterdam. Na mijn studie heb ik gewerkt als begeleider van internationale studenten in het proces van aankomst, verblijf en studie in Amsterdam. Nu dus een nieuw avontuur, onderzoek in Twente. Tot zover bevalt het erg goed!

 

 

 

De monitoren die Kennispunt Twente maakt voor de binnensteden van Enschede, Hengelo en Almelo krijgen een nieuw jasje. Voor deze drie steden worden online dashboards ontwikkeld die alle binnenstadsindicatoren bevatten.

Het dashboard voor de Almelose binnenstad is reeds gepubliceerd. Indicatoren als het aantal week- en dagbezoekers, het aantal werkzame personen en het winkelvloeroppervlak geven een beeld van de ontwikkeling van de binnenstad. Voorheen werd de actuele stand van deze indicatoren jaarlijks in rapportvorm gepubliceerd. Het voordeel van de online dashboards is dat deze doorlopend geactualiseerd kunnen worden en dus altijd de meest actuele data bevatten. Daarnaast kunnen belangstellenden de getoonde informatie afstemmen op hun eigen interesse, zo kan men zelf selecteren voor welke gebieden, sectoren of tijdsperiodes de indicatoren getoond worden. De dashboards maken de binnenstadsmonitor dus toegankelijker, actueler en afstembaar op de eigen interesses.

Het dashboard over de Almelose binnenstad vindt u hier. De dashboards van Enschede en Hengelo verschijnen dit najaar.

De binnenstadsmonitor Enschede 2016 en Hengelo 2016 staan hieronder.

Kennispunt Twente participeert in het door het gerenommeerde Marie Sklodowska-Curie programma gesubsidieerde project RUNIN. In dit Europees netwerk werken zeven universiteiten en regionale overheden uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Spanje en Portugal samen om de relatie tussen universiteit en het regionale bedrijfsleven en de regionale overheden te duiden. In totaal zijn veertien PhD studenten en evenveel hoogleraren en andere begeleiders aan dit project verbonden. In Twente zijn twee promovendi werkzaam. Vanuit de universiteit kijkt Sofya Kopelyan naar de relatie tussen de universiteit en regio. Vanuit Kennispunt Twente zijn Lisa Nieth als PhD student en Edwin van de Wiel en Inge Bakker als begeleiders betrokken.

De komende jaren onderzoekt Lisa de relatie tussen de regionale en lokale overheden met de universiteit Twente. Zij focust zich op verschillende (samenwerkings)vraagstukken die regionale partners tegen kunnen komen en confronteert deze met het bestaande beleid om hieruit beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren. Door Twente te vergelijken met een regio in het Verenigd Koninkrijk (Lincolnshire) en een regio in Portugal (Aveiro), hoopt Lisa verfrissende inzichten te krijgen over hoe de regio Twente en de universiteit meer rendement uit hun wederkerige relatie kunnen halen.

Kennisuitwisseling en leren van andere regio's zijn belangrijke kenmerken van het RUNIN-project. De veertien promovendi komen twee keer per jaar bij elkaar. Onlangs hadden ze een werkbijeenkomst in Denemarken. In het voorjaar 2018 komen de PhD's uit de zes andere landen naar Enschede.

Meer informatie over RUNIN en het netwerk is te vinden op de RUNIN website.

Dit jaar is, voor het vierde jaar op rij, het project ‘Buurtsignalering Hengelo’ opgeleverd. Doel van het buurtsignaleringssysteem is: “Het vroegtijdig signaleren van (potentiele) (negatieve) ontwikkelingen op subbuurtniveau”. Het wordt door de woningbouwcoöperatie Welbions, de Politie Hengelo en de gemeente Hengelo gebruikt, om opgavegericht te kunnen werken.

Voor dit project is heel Hengelo ingedeeld in 233 subbuurten met gemiddeld 158 woningen en 342 inwoners. Aan iedere subbuurt wordt een ‘Vitaliteitsscore’ toegekend. Dat is een samengestelde score bestaande uit 14 onderliggende indicatoren. Door een 1-januari-stand én een meerjarige ontwikkeling per subbuurt te combineren, is een krachtig signaleringssysteem ontstaan. Signalen worden getoetst (én herkend) door ‘het veld’. Een gebruikte metafoor voor het systeem is een rookmelder.

Kennispunt Twente bestaat nu drie jaar. Afgelopen zomer is Kennispunt, de regionale bundeling van onderzoek en statistiek, geëvalueerd met positief resultaat (zie rapportage). De gestelde doelen zijn in belangrijke mate gerealiseerd. Niet alleen onze klanten, maar ook betrokken bestuurders, managers en kennispartners oordelen positief over ons werk. De deelnemende gemeenten en Regio Twente hebben dan ook besloten de komende vier jaar verder te gaan en Kennispunt Twente door te ontwikkelen tot het onderzoeksbureau voor de gemeenten in Twente. De focus ligt daarbij op regionale opschaling van vraagstukken.

Hoog tijd voor een nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte brengen van onze activiteiten. December is traditioneel de maand waarin de Twente Index wordt gepresenteerd, de sociaal economische barometer van Twente. Hoewel we de website www.twenteindex.nl gedurende het hele jaar actualiseren, is het altijd bijzonder om tijdens een lunchprogramma van de Industriële Kring Twente (IKT) met ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek gezamenlijk stil te staan bij de economische situatie in Twente. Tijdens de bijeenkomst werd het belang van goede dataverzameling weer onderstreept om de ontwikkelingen in de regio te kunnen volgen.

Dat is een van onze hoofdtaken; informatie van en voor de gemeenten en de regio verzamelen, van duiding voorzien en ontsluiten, op de verschillende domeinen die voor gemeenten van belang zijn. De beschikbare hoeveelheid data groeit exponentieel en met nieuwe onderzoekstechnieken is er veel mogelijk. De overheid kan steeds beter echt informatie-gestuurd gaan werken.

15 december was een tweede grote gebeurtenis: van de Regionale Monitor Sociaal Domein is de monitor Jeugdhulp live gegaan! In deze monitor, uniek in Nederland, hebben we in opdracht van OZJT/ Samen14 gegevens over Jeugdhulp uit de 14 Twentse gemeenten in dashboards gevat.

Naast data ontsluiten, voeren we natuurlijk veel verschillende soorten onderzoek uit, bijvoorbeeld naar wijkteams en de inzet praktijkondersteuners bij huisartsen in het sociaal domein, naar de ontwikkelingen in de binnensteden en economische zelfredzaamheid bij jongeren in het economisch domein. Een belangrijk instrument hiervoor zijn de burgerpanels die we inmiddels voor vijf Twentse gemeenten beheren. Hiermee kunnen burgers over grote en kleine onderwerpen participeren in beleidsvorming en –evaluatie. In januari wordt de Waar Staat Je Gemeente enquête weer afgenomen, waarmee de gemeenten ook landelijk gebenchmarked worden. Kennispunt gaat weer verdiepende analyses doen om meer inzicht te bieden in de achtergronden van deze indicatoren.