Stedelijke ontwikkeling, Ruimtelijke ordening & Duurzaamheid

Door middel van een woonpeiling worden de woonsituaties en woonwensen in kaart gebracht. Aan inwoners is  onder andere gevraagd in hoeverre ze tevreden zijn met hun woonsituatie.

Steken de inwoners van Borne zelf vuurwerk af? Wat vinden ze van vuurwerkvrije zones in hun gemeente? Wat zijn de belangrijkste redenen dat de inwoners zelf vuurwerk afsteken?

Hoe verplaatsen inwoners zich binnen de gemeente? Wat zijn redenen om voor een bepaald vervoersmiddel te kiezen?

Welke speelmogelijkheden gebruiken kinderen? Hoe worden gemeentelijke voorzieningen gewaardeerd? Welke wensen hebben ouders?

Hoe ervaren inwoners de openbare ruimte? Hoe worden trottoirs, speelplekken en groenvoorzieningen gewaardeerd?

Welk vervoermiddel kiezen inwoners voor welk doel? Feitelijk mobiliteitsgedrag is belangrijk voor het ontwikkelen en herijken van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid.

Hoe denken inwoners over de groenvoorziening in de buurt en wijk? Welke wensen bestaan hierover?

In welke mate ondervinden inwoners hinder van verschillende geluids- en trillingsbronnen? Deze peiling brengt de mate van werkverkeer-, treinen-, vliegtuigen- en horecahinder in beeld.

Hoe fietsvriendelijk is Enschede? Wanneer en met welk doel stappen inwoners op de fiets?

Hoe groot is het draagvlak om PMD-afval te scheiden? Hoe tevreden zijn inwoners over de huidige manier van inzamelen? Is er draagvlak voor het omgekeerd inzamelen van afval?