header-afb4.jpg

Kennispunt Twente bestaat nu drie jaar. Afgelopen zomer is Kennispunt, de regionale bundeling van onderzoek en statistiek, geëvalueerd met positief resultaat (zie rapportage). De gestelde doelen zijn in belangrijke mate gerealiseerd. Niet alleen onze klanten, maar ook betrokken bestuurders, managers en kennispartners oordelen positief over ons werk. De deelnemende gemeenten en Regio Twente hebben dan ook besloten de komende vier jaar verder te gaan en Kennispunt Twente door te ontwikkelen tot het onderzoeksbureau voor de gemeenten in Twente. De focus ligt daarbij op regionale opschaling van vraagstukken.

Hoog tijd voor een nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte brengen van onze activiteiten. December is traditioneel de maand waarin de Twente Index wordt gepresenteerd, de sociaal economische barometer van Twente. Hoewel we de website www.twenteindex.nl gedurende het hele jaar actualiseren, is het altijd bijzonder om tijdens een lunchprogramma van de Industriële Kring Twente (IKT) met ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek gezamenlijk stil te staan bij de economische situatie in Twente. Tijdens de bijeenkomst werd het belang van goede dataverzameling weer onderstreept om de ontwikkelingen in de regio te kunnen volgen.

Dat is een van onze hoofdtaken; informatie van en voor de gemeenten en de regio verzamelen, van duiding voorzien en ontsluiten, op de verschillende domeinen die voor gemeenten van belang zijn. De beschikbare hoeveelheid data groeit exponentieel en met nieuwe onderzoekstechnieken is er veel mogelijk. De overheid kan steeds beter echt informatie-gestuurd gaan werken.

15 december was een tweede grote gebeurtenis: van de Regionale Monitor Sociaal Domein is de monitor Jeugdhulp live gegaan! In deze monitor, uniek in Nederland, hebben we in opdracht van OZJT/ Samen14 gegevens over Jeugdhulp uit de 14 Twentse gemeenten in dashboards gevat.

Naast data ontsluiten, voeren we natuurlijk veel verschillende soorten onderzoek uit, bijvoorbeeld naar wijkteams en de inzet praktijkondersteuners bij huisartsen in het sociaal domein, naar de ontwikkelingen in de binnensteden en economische zelfredzaamheid bij jongeren in het economisch domein. Een belangrijk instrument hiervoor zijn de burgerpanels die we inmiddels voor vijf Twentse gemeenten beheren. Hiermee kunnen burgers over grote en kleine onderwerpen participeren in beleidsvorming en –evaluatie. In januari wordt de Waar Staat Je Gemeente enquête weer afgenomen, waarmee de gemeenten ook landelijk gebenchmarked worden. Kennispunt gaat weer verdiepende analyses doen om meer inzicht te bieden in de achtergronden van deze indicatoren.