Met veel trots delen we mee dat onze collega Lisa Nieth na drie jaar enorm hard werken op vrijdag 28 augustus met succes haar proefschrift heeft verdedigd: It takes two sides to build a bridge- Universities as entrepreneurs in knowledge based regional development. Lisa deed haar promotieonderzoek bij Kennispunt Twente, als buitenpromovenda van de UT. Wij participeerden daarvoor in het EU project RUNIN, The Role of Universities in Innovation and Regional Development. RUNIN is een onderdeel van het EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme. Binnen dit project hebben we met universiteiten en regionale instellingen uit zeven Europese landen samengewerkt.

Met haar onderzoek heeft Lisa ons meer inzicht gegeven in het functioneren van het Twents innovatie ecosysteem; niet alleen door haar kritische beschouwing van ons systeem, maar ook door dit te vergelijken met andere Europese regio’s. Het vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor onze kennis van de regio.  

 

Haar proefschrift is in het Engels geschreven, maar hier treft u een synopsis in het Nederlands.

 

Er zijn twee partijen nodig om een brug te bouwen –

Universiteiten als institutionele entrepreneurs in op kennis gebaseerde regionale ontwikkeling

Onder regionale beleidsmakers en professionals wordt algemeen aangenomen dat succesvol innovatiebeleid afhankelijk is van het leiderschap in regionale coalities. Deze coalities worden verondersteld naadloos samen te werken en gezamenlijke regionale innovatieagenda’s te ontwikkelen, deze uit te voeren, en zo bij te dragen aan regionale innovatie. Universiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan deze coalities met hun sleutelrol als producent en verspreider van kennis. Tegelijkertijd zijn ze vaak onvoldoende toegerust om een coördinerende rol te spelen in regionale kennisproductie en -circulatie. Lisa gaat in haar proefschrift hierop in en beantwoordt hoe universiteiten handelen als institutionele actoren in het regionale innovatiebeleid. Ze analyseert hoe de dynamiek en de specifieke eigenschappen van universiteiten van invloed zijn op de deelname aan regionale coalities en hun bijdrage aan collectieve innovatiebeleidsprocessen in de regio. Meer in het bijzonder richt ze zich op het institutioneel ondernemerschap van academici in de universiteit. Dit individuele gedrag kan een meer structureel effect hebben op regionale innovatie, vooral in perifere regio’s als Twente. Ze heeft een kwalitatieve casestudy uitgevoerd. Daarin vergelijkt ze onder meer aan de hand van 120 interviews drie innovatieregio’s: Twente, Aveiro (Portugal) en Noord-Denemarken.

Haar proefschrift levert een mooie bijdrage aan het debat over institutioneel ondernemerschap en regionaal leiderschap van universiteiten. Lisa concludeert dat het werken aan afstemming - tussen de regionale actoren en tussen academische actoren  de universitaire entrepreneurs beter in staat stelt om de regionale uitdagingen aan te gaan. In tegenstelling tot de heersende opvatting dat strategisch beleid als vanzelfsprekend leidt tot een operationeel handelingsrepertoire, stelt ze  dat het gedrag van de betrokken individuen wordt bepaald door een veelheid van contexten. Deze contexten zijn niet alleen van organisatorische of operationele aard, maar worden gevormd door een complex samenspel van deze twee. Deze conclusie staat in scherp contrast met de bestaande, sterk vereenvoudigde aannames over de processen en betrokkenheid van stakeholders bij de vormgeving van het regionale innovatiebeleid.

Mocht u interesse hebben in het proefschrift van Lisa, neem dan contact met ons op!